Iloisia koulutusuutisia!

Ensimmäiset maahanmuuttajataustaiset varhaiskasvatuksen opettajat ovat saaneet pätevöitymisopintonsa valmiiksi COVID-19 pandemiasta huolimatta. Onnittelemme heitä lämpimästi!

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja Turun yliopiston opettajakoulutuslaitoksen sekä Brahea-keskuksen järjestämä pätevöitymiskoulutus kohdistui varhaiskasvattajiin, joilla oli ulkomailla suoritettu ja Opetushallituksessa ehdollisesti rinnastettu lastentarhanopettajan tutkinto. Monimuoto-opinnot toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Osaamisen yhteisloikka -hankkeen kanssa pääasiassa tieto- ja viestintätekniikan avulla. Myönnetyllä avustuksella edistettiin maahanmuuttajataustaisten varhaiskasvattajien työllisyyttä ja vastattiin nopeavaikutteisesti valtakunnalliseen varhaiskasvatuksen opettajapulaan sekä edistettiin jatkuvaa oppimista kuten hakeutumista alan maisteri- ja tohtoriopintoihin.

Pätevöitymiskoulutukseen osallistuneilta kerättiin palautetta suorittamistaan varhaiskasvatuksen ammatillisista opinnoista, niiden sisällöistä ja toteutuksesta puolistrukturoidulla ryhmähaastattelulla. Monimuotoisesti toteutetut opinnot olivat osallistujien mielestä erittäin merkityksellisiä, ne syvensivät aiempaa koulutusta ja nivoivat heidän osaamista osaksi varhaiskasvatuksen opettajan työtä suomalaisessa varhaiskasvatuksessa.                   

”Mahtava koulutus. Nautin paljon ja sain hyödyllistä tietoa, jota voin  soveltaa työssäni jatkossa.” (varianttiopiskelija 2)

 ”Mukavat opinnot.” (varianttiopiskelija 4)

Koulutuksen sisällöt he kokivat erittäin mielekkäiksi. Omaa ammatillista oppimista ja kehittymistä heidän mukaan edisti erityisesti etäopetuksen ja verkkoalustan monipuoliset ja laadukkaat asiantuntijaluennot, webinaarit sekä tutkimusperustaiset ja työelämälähtöiset tehtävät, kuten oman vuorovaikutuksen reflektointi sekä tiivistelmät ja esseet.

 ”Osaamisen Yhteisloikka -verkkoalustan videot (asiantuntijaluennot) olivat loistavat. Niistä oli helppo omaksua tietoa.”(varianttiopiskelija 1)

”Vaikka kirjoitustehtävät veivät aikaa, niiden työstäminen lisäsi ymmärrystä ja auttoi asian prosessoinnissa.”(varianttiopiskelija 1)

”Olen tykännyt videoista (asiantuntijaluennot), etädemoista ja muusta materiaalista. Suurkiitos koulutuksen järjestäjälle, että on tehty paljon töitä koulutuksen materiaalin työstämiseen.”(varianttiopiskelija 3)

Hyvä koulutus ja erityisesti hyvät asiantuntijavideot, joita oli mahdollista kuunnella kävelylenkillä. Sain paljon vinkkejä myös etädemoista.” (varianttiopiskelija 6) 

Kiitosta sai lisäksi työskentely päiväkodissa harjoittelujaksoilla, joka tarjosi pedagogisia keskusteluja sekä arvokasta tietoa suomalaisesta varhaiskasvatuksesta ja vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön.

”Sain paljon hyötyä ja tukea oman osaamiseni kehittämiseen varhaiskasvatustyöhön harjoittelussa videoiduista pedagogisista leikki- ja toimintatilanteista sekä niiden analysoinnista ohjaavan opettajan avulla.” (varianttiopiskelija 6)                          

”Opettava ja kehittävä koulutus. Opin monia asioita suomalaisesta      varhaiskasvatuksesta. Erityisesti harjoittelu päiväkodissa työelämälähtöisten tehtävien tekeminen opetti paljon, ja se olisi voinut olla pidempi, sillä opin päivä päivältä yhä enemmin.” (varianttiopiskelija 5)    

”Vaikka olen jo reilu kymmenen vuotta työskennellyt suomalaisessa varhaiskasvatuksessa, koulutus sai minut ymmärtämään, että voin silti vielä kehittää omia työyhteisötaitojani kuin sitä kautta työyhteisöäni.” (varianttiopiskelija 1)

Ansiokasta oli myös päiväkodin tiimin jäsenten antama kiitos pätevöitymiskoulutuksen erittäin laadukkaasta ja hyvästä materiaalista.

”Päiväkodin varhaiskasvatuksen opettaja kehui ja ilahtui nähdessään oppimateriaalini, että hänkin, työelämässä oleva, sai uutta tietoa sovellettavaksi omaan työhön.” (varianttiopiskelija 2)

Koulutuksen vaikuttavuudesta kertovat myös opiskelijoiden sivistystoimista saamat yhteydenotot kiinnostuksesta palkata heidät pätevöitymiskoulutuksen jälkeen.

Työn ja opiskelun yhteensovittaminen sekä COVID-19 pandemia toivat haastetta opintojen aikana, mutta kouluttajien kannustava asenne sekä opiskelijaryhmän ja työnohessa opiskelleiden työantajan tuki olivat opintojen suorittamisen kannalta keskiössä.

”Oma opiskelijaryhmä oli pieni, jossa oli helppo kommunikoida ja keskustella  ajatuksista.” (varianttiopiskelija 5)

”Neuvottelu työnantajan kanssa auttoi minua saamaan aikaa opintojen suorittamiselle.” (varianttiopiskelija 1)

Pätevöitymiskoulutuksen monimuotototeutus auttoi yhdistämään myös opiskelun ja muun elämän, kun opintoja pystyi suorittamaan ajasta ja paikasta riippumatta.          

”Minulla on perhe ja pelkästään iltaopetus ja iltaisin tehtävät opinnot olisi ollut haastava minulle. (varianttiopiskelija 4)

Monimuotokoulutus mahdollisti opiskelun myös COVID-19 pandemian aikana osin varhaiskasvatustyön ohessa ja yliopistokaupunkien ulkopuolella. Osallistujien palaute puoltaa sellaisten varhaiskasvattajien jatkokouluttamista, jotka ovat jo sitoutuneet työskentelemään alalla. Palautteet vahvistavat käsityksiämme tarpeesta kehittää edelleen monimuoto-opetusta ja jatkotoimena olemmekin verkostoyhteistyönä hakeneet ja saaneet muiden koulutusalalla toimivien yliopistojen kanssa opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta monimuotoisen opetusyhteistyön kehittämiseksi ja toteuttamiseksi (ks. Valtakunnallinen monimuotokoulutus varhaiskasvatuksen opettajaksi, https://tuhatplus.fi/).

Parhain kesäterveisin

Satu Laitinen ja Maarit Silvén

Vastaa